Asociacija „Šviesos kampelis” įsteigta 2006-12-14 siekiant rūpintis žmogaus dvasine gerove, teikiant socialinę ir psichologinę pagalbą, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus bei šeimos unikalumą, rūpintis žmogaus gyvenimo visuomenėje kokybe bei asmenybės raiška tiek privačioje, tiek ir viešojoje sferose, skatinti bendruomeniškumo jausmą, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, ugdyti kultūrinę savimonę ir žmogiškąsias vertybes, puoselėti geros kaimynystės santykius. Asociacija vienija visus tėvus besidominčius netradiciniu ugdymu. Asociacija „Šviesos kampelis” veikia Kaune.

Asociacija „Šviesos kampelis” – teikia socialines paslaugas, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, siekia socialinio teisingumo. Viena iš svarbiausių veiklos krypčių, apsaugoti žmogų nuo asmenybės ir socialinio susmukimo, sutvirtinti jame pasitikėjimą savo jėgomis, pakelti jo dorovinę vertę, išlaikyti tikrojo žmogaus dvasinį lygmenį.
Savo veiklą grindžiame: atvirumu naujoms idėjoms, iniciatyvoms ir patirčiai, atsakingumu ir geranorišku darbu, rezultatyvumu, t.y. darbo atlikimu sutartu laiku ir suderinta forma.

Vis dažniau skubame pro šalį stengdamiesi uždirbti viso pasaulio pinigus, lėkdami po svečias šalis laimės ieškodami, ir tikimės, kad suspėsime viską: užauginti vaikus, pasodinti medžius, pastatyti namus. Bet vis mus pasiveja informacija apie nelaimingus vaikus, kurie patiria patyčias, smurtą ar alkį artimo meilės. Visa tai pakeisti galime tik mes visi kartu: tėvai, vaikai, mokykla. Nuolat tobulindami šeimos ir mokyklos bendravimo įgūdžius galėsime vis geriau pažinti vaikus. Visi kartu sieksime svarbaus rezultato – saugiai besijaučiančių vaikų.
Mūsų asociacijos paslaugos nukreiptos į šeimos ir mokyklos sanglaudos stiprinimą.
Mūsų organizacija apklausų ir betarpiško bendravimo būdu įvardina labai dažnai aptinkamas socialines problemos tiek šeimose ir mokyklose:

 • • vaiko psichologinių ypatumų nežinojimas,
  • subjektyvus vaiko pervertinimas ar žeminimas,
  • dėmesio vaikui stoka,
  • atsakomybės už vaiko auklėjimą stoka,
  • per didelis tėvų užimtumas,
  • kontrolės trūkumas,
  • bendradarbiavimo su mokykla vaidmens neįvertinimas vaiko ugdyme,
  • negatyvus tėvų požiūris į mokyklą ir mokytojus,
  • menkos finansinės galimybės,
  • probleminės šeimos,
  • prievarta prieš vaikus.
  • nesikiša į vaiko auklėjimą
  • vaikui nustato per griežtas ribas
  • beveik visai nevadovauja vaikui
  • pernelyg lepina vaiką
  • trūksta žinių apie vaikų jausminį gyvenimą
  • trūksta gyvenimo įgūdžių
  • toleruojamas smurtinis bendravimas

Nuosekli esamos situacijos analizė, šviečiamoji veikla, diskusija, tyrimai, apklausos – tai tik keletas metodų, kurie mums gali padėti pakeisti susidariusią situaciją šių dienų šeimose ir bendrojo lavinimo mokyklose.
Savo socialinėje veikloje šeimai siūlom naujus mechanizmus, kaip stiprinti šeimos ryšius. Teigiami pokyčiai įmanomi jei gilinsimės į problemų šaknis ir ilgalaikes pasekmes. Esam įsitikinę, jog kiekvienam asmeniui padėti išlipti iš elgesio skurdo nėra kitų instrumentų, kaip tik per artimiausią jo aplinką – šeimą, bendruomenę. Ir tam, kad šeima, bendruomenė galėtų padėti kiekvienam grįžti į normalų gyvenimą, reikia susitelkusių ,socialiai susipratusių asmenų socialinės paramos.
Konsultuojame šeimas patekusias į krize ar ieškančias įvairesnių problemų sprendimo būdų. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Todėl svarbus aspektas – kokius resursus šeima panaudoja atliekant jai patikėtas funkcijas. Tik remiant ir išaukštinant šeimą, mokyklą galėsime ugdyti asmenį, pajėgų suvokti pasaulį, savarankiškai ir kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas.
Mūsų darbo metodai: šviečiamoji socialinė veikla , tėvų gerosios patirties sklaida , savitarpio parama, padeda stiprinti tėvystės įgūdžius, kuria saugią šeimą , mokyklą bendruomenę, ugdo naujus bendravimo gebėjimus. Tik viskas kas vyksta viešumoje turi didžiausias viešumo galimybes.

„ŠVIESOS KAMPELIO” MISIJA:
“Šviesos kampelis“ teikia socialines paslaugas, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, siekia socialinio teisingumo .Viena iš svarbiausių veiklos krypčių, apsaugoti žmogų nuo individualinio ir socialinio susmukimo, sutvirtinti jame pasitikėjimą savo jėgomis, pakelti jo dorovinę vertę, išlaikyti tikrojo žmogaus dvasinį lygmenį.
Organizacinis gyvenimas ir sąmoningas žmogaus dalyvavimas organizacijoje, duoda kiekvienam puikią progą lavinti ir ugdyti savo iniciatyvą, tokią kokia reikalinga savarankiškame gyvenime. Organizacinis gyvenimas pateikia savo nariui įvairiausių progų, kuriose jis turi spręsti, nutarti, kombinuoti, pasiryžti, siekti ir įvykdyti įvairius uždavinius. Organizaciniai nepasisekimai jį pamoko, kad reikia vėl iš naujo siekti, vėl iš naujo ryžtis ir nenuleisti rankų iki bus pasiektas trokštamas laimėjimas. Organizacija ugdo savo nariuose demokratinį asmens reikšmingumą, auklėja ir šviečia žmogų. Ji yra didelė mokykla kiekvienam savo nariui, kuris gyvai joje dalyvauja. Organizacija savo įstatais, siekiais, įvairiomis tradicijomis, visu savo darbu ir visa savo dvasia, padeda žmogui puoselėti ir ugdyti sveiką ir harmoningą asmenybę visais aspektais – fiziniu, intelektualiniu, emociniu, psichiniu ir dvasiniu. Vertybių ugdyme akcentuojama: minčių, žodžių ir darbų darna, teisingas elgesys, žodžio laikymasis, drausmė, pasitikėjimas savimi, geras pavyzdys kitiems, proto ramybė, taupymas visų išteklių, sveikas protas, maloni kalba, punktualumas, gebėjimas atsirinkti ir išmintis.
Visa veikla orientuota įtvirtinti pagarbų bendravimą visose amžiaus grupėse, šalinti ir nugalėti tai, kas užstoja visavertį santykį su kitais.
Ši organizacija tai kelias kiekvienam žmogui, šeimai iš vienatvės į pajautimą, supratimą jog esi visuomenei reikalingas. Demokratinis organizacijos gyvenimas įdiegia žmoguje sveiką ambicijų apvalymą ir tą ambiciją palenkia daugumos ir visuomenės gerovei.

„ŠVIESOS KAMPELIO” VIZIJA:
Pagrindinis siekis savo veikla kurti geresnį pasaulį sau ir kitiems, ugdant darną viduje ir išorėje. Organizacijos narys brandus, nuolat besitelkiantis vienuose tiksluose ir siekiuose, pilietiškas, žmoniškosiomis vertybėmis besivadovaujantis asmuo, inicijuojantis pokyčius visuomenėje, vedantis į prasmingą gyvenimą ir solidarumą su žmonėmis.

Asociacijos „Šviesos kampelis” įstatus galite pažiūrėti paspaudę ant nuorodos:
https://sviesoskampelis.lt/failai/271_istatai.pdf