LR Švietimo ir mokslo Ministrui 2012-08-30 Nr. R-08-30
DĖL VENGIMO ATSAKYTI AIŠKIAI Į KLAUSIMUS
Gerb. ŠMM ministre G.Steponavičiau,
gavome Jūsų rašto 2012-08-20 Nr. SR-4077 kopiją adresuotą LR Ministro pirmininko kancleriui Deivydui Matulioniui. Priminsime , kad ta pačia tema pirmą kartą kreipėmės į Jus 2011-06- 23, tą patį raštą registruotu paštu dar du kartus teko Jums pakartoti, bet Jūs gerb. Ministre dėl mums nesuprantamų priežasčių buvote atsitvėręs tylos siena. Tuomet kreipėmės į Ministrą pirmininką A. Kubilių. Ir jūs LR Ministro pirmininko kancleriui Deivydui Matulioniui jau nedelsiant atsakėte, o mums pasisekė, kad gavome šio išsvajoto atsakymo kopiją.
Raštuose prašėme pateikti savo poziciją apie Lietuvos mokyklose vykdomą projektą „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra”, kuris remiasi ypač dviprasmiško tyrimo „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“ medžiaga (studijos autorės – Jolanta Reingardė, Nida Vasiliauskaitė ir Rasa Erentaitė). Visą tyrimą galite rasti http://www.lygybe.lt/assets/visas%20leidinys.pdf.
Rašte adresuotame kancleriui Deivydui Matulioniui 2012-08-20 Nr. SR-4077 neradome konkretaus atsakymo apie Jūsų, kaip Švietimo ministro poziciją šio projekto atžvilgiu, tik pasiteisinimą, kad ministerija šio projekto neinicijavo ir nesiėmė jokių veiksmų, kad konkretus viešasis juridinis asmuo teiktų paraišką. Paraišką vertino Europos socialinio fondo agentūra pagal paraiškų administracinį, tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės kriterijus.
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad remiantis LR Vyriausybės patvirtintomis asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklėmis yra draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.
Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. Esame įsitikinę, kad šiomis taisyklėmis vadovaujatės ir jūs.

Šiuo savo raštu norime sukonkretinti mums rūpimus klausimus:
1.Dėl kokių priežasčių buvo vilkinami atsakymai į raštus? Kas yra atsakingas už neatsakytus laiku raštus?
2.Kokia Jūsų, gerbiamas ministre G. Steponavičiau, pozicija yra šio projekto atžvilgiu?
3.Kokia yra numatyta tolimesnė šio projekto plėtra?
4.Kas vertina projekto turinį, poveikį ir įtaką jaunai bręstančiai asmenybei, jos psichikai, moralei, seksualinei tapatybei ir socialinei saviraiškai?
5.Kas yra atsakingas už mokyklose vykdomų projektų turinį, įtaką, poveikį jaunai bręstančiai asmenybei, jos psichikai, moralei, seksualinei tapatybei ir socialinei saviraiškai?
6.Dėl kokių priežasčių tėvai nebuvo supažindinti ir jų nebuvo atsiklausta ar jie nori savo vaikus leisti į mokyklas kur vykdomi panašaus pobūdžio projektai?
7.Dėl kokių priežasčių Jūs, gerbiamas ministre G. Steponavičiau, neparengiate instrukcijų, kad su visais projektais prieš jų vykdymą mokyklose turi būti supažindinti tėvai, kurių vaikai mokosi toje mokykloje ir gauti iš tėvų raštiški sutikimai, kaip ir tais atvejais, kad su jų vaikais klasėse galėtų dirbti psichologai gerinantys psichologinį klasės klimatą?
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad remiantis LR Vyriausybės patvirtintomis asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklėmis yra draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.
Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. Tikimės, kad šios taisyklės galioja visiems.

Lauksime atsakymo raštu.

Šio projekto įgyvendinimu ir poveikiu yra susirūpinę ir kitos organizacijos, judėjimai. Su gautu iš Jūsų atsakymu supažindinsime Lietuvos tėvų forumą, Nacionalinę tėvų ir šeimų asociaciją, Jungtinį demokratinį judėjimą,Teisininkų draugiją, Visuomeninę piliečių sąjungą, Gausių šeimų asociaciją“ Vaivorykštės taku“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *