Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“ pradėjo įgyvendinti projektą (paprojektį) “Naujų Engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų fondas.
Programos finansuotojo skiriama suma yra 200.211.40 Lt Iš jų 10 proc (21.121.14 Lt) lėšų skiria projektą vykdanti Viešoji įstaiga “Menų ir mokymo namai”.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2013 m. sausio ir tęsis iki 2014 m. gegužės mėnesio.

Kadangi Lietuvoje nepilnamečių nusikalstamumas vis dar aktuali problema, „Menų ir mokymo namai“ inicijavo naują projektą, skirtą šiai problemai spręsti.
Vaikų delinkventinis elgesys, ypač kai jis susijęs su smurtu bei priklausomybėmis, dažniausiai yra socialinio nebrandumo išraiška. Dėl socialinio apleistumo jaunuoliai nesugeba adekvačiai reaguoti į konfliktines situacijas, neretai dėl vienokių ar kitokių charakterio savybių nesugeba pritapti mokykloje ar kitose grupėse, nesutaria su tėvais, dažnai apie viską susidaro labai neigiamą įvaizdį. Todėl didėja socialinė atskirtis.
Dėl šių ir kitų priežasčių nepilnamečiai pradeda vartoti narkotines ar toksines medžiagas, nusikalsta.
Sprendžiant delinkventiško elgesio paauglių ir jaunuolių problemas gali pasitarnauti nevyriausybinės organizacijos su savo vykdomomis programomis.Socialinės gerovės šalyse prie pozityvios socialinės gerovės kūrimo daug prisideda neformalus ugdymas – nevyriausybinės organizacijos. Spręsti šią problemą trūksta kompetentingų specialistų, efektyvių metodų, metodologinės medžiagos.
Šios problemos sprendimas yra svarbus, kadangi vaikų ir paauglių nusikalstamumas vis dar yra viena aktualiausių Lietuvos problemų. Nusikalstamumui mažėti yra NVO vykdomos prevencinės programos.
Kadangi ne vien valstybė, bet ir pati visuomenė yra atsakinga už jos narius, organizacija siekia joje veikiantį jaunimą ir socialinėje sferoje dirbančius specialistus, tiesioginius projekto naudos gavėjus, motyvuoti, mokyti ir sudaryti sąlygas jų aktyviai veiklai bei kompetentingai teikti paslaugas socialinės atskirties grupėms.
Lietuvoje stinga nevyriausybinėse organizacijose ir ugdymo sferose efektyviais metodais dirbančių socialinės srities specialistų. Taikydama vieną, bet efektyvų socialinio-psichologinio pobūdžio Forumo teatro metodą, VšĮ „Menų ir mokymo namai“ sprendžia visuomenėje egzistuojančias problemas. Šiuo projektu siekiama išplėsti problemų sprendimo ratą, pasitelkiant į pagalbą naujus A. Boalio metodus ir projekte numatytas tikslines grupes.

Projekto tiesioginiai naudos gavėjai:

NVO institucijų, dirbančių su vaikais, linkusiais į delinkventinį elgesį, darbuotojai. Jiems bus organizuojami mokymai, pristatant naujus metodus ir apmokant kaip su jais dirbti.
Projekto netiesioginiai naudos gavėjai:

– delinkventinio elgesio, socialinės rizikos šeimų vaikai ir jaunimas, kuriuos pasieks apmokyti ugdymo srities specialistai.

Dėl šalyje sparčiai augančių socialinių ir ekonominių pokyčių ir atsirandančių vis naujų problemų, didėjant socialinei atskirčiai specialistams nebeužtenka įgytų žinių aktualioms problemoms spręsti. Būtina nuolat tobulinti darbuotojų profesinius įgūdžius, skatinti jų aktyvumą, keisti jų požiūrį iš pasyvaus ir reikalaujančio į aktyvų ir progresuojantį. Rengiant specialistus dirbti socialinėje srityje, per mažai dėmesio skiriama inovacinėms, vartotojiškai patrauklioms ir patogioms priemonėms, metodams, metodologijoms, kurie galėtų pagerinti tikslinės grupės ir kitų asmenų, gaunančių naudą, taip pat ir šio projekto rezultatų galutinių vartotojų, įgūdžius bei žinias. Dėl nepakankamos komunikacijos su pažangiomis užsienio šalimis, negalime naudoti europinės patirties, jau patikrintų metodų, kurie būtų naudingi mažinant socialinę atskirtį šalyje.
Šiuo projektu bus keliamas pareiškėjų organizacijos ir nevyriausbinių organizacijų darbuotojų kompetencija, rengiamos metodinės priemonės, inovatyvių metodų medžiaga, kuri padės dirbti su socialinės atskirties grupėmis.
Projekto pagrindinis tikslas – mažinti delinkventiško elgesio apraiškas tarp paauglių,mokant organizacijos narius ir socialinės srities specialistus naujų bei pažangių Engiamųjų teatro metodų.
Programoje išsikelti uždaviniai:

Tobulinti organizacijos narių bendruosius gebėjimus ir supažindinti su inovatyviais būdais bei metodais, taikomais socialinės atskirties mažinimui.
Parengti darbo su naujais metodais medžiagą bei priemones.
Organizuoti mokymus tikslinės grupės atstovams darbo su socialinės atskirties grupėmis, taikant inovacinius metodus.

Planuojamos veiklos:
1. Projekto darbuotojų mokymai, siekiant įgyti bendrųjų kompetencijų.
2. Projekto darbuotojų tarptautinė stažuotė, siekiant susipažinti su būdais ir metodais, taikomais socialinės atskirties mažinimui.

3. Metodinė medžiaga ir priemonės. Bus išverstos iš anglų kalbos ir išleistos 3 Engiamųjų teatro įkūrėjo A. Boalio knygos. Parengta ir išleista metodinė medžiaga su video mokomuoju priedu.
4. Tikslinės grupės mokymai vyks rudenį. I ir II sesijos. Mokymus ves 4 Lietuvos ir 1 užsienio lektorius. Dalyvaus 50 tikslinės grupės atstovų.
5. Bus sukurti metodikos pristatymui parodomieji spektakliai.. Spektakliai bus demonstruojami plačiajai visuomenei: studentams mokytojams, seniūnijų, kitų įstaigų socialiniams darbuotojams.
6. Bus sukurta ir skleidžiama socialinė reklama.

Projektas prisideda prie bendrojo NVO subsidijų schemos tikslo – skatinti pilietinę visuomenę prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos bei tolesnio NVO sektoriaus Lietuvoje vystymosi.
Europos Socialinėje chartijoje nurodomos tokios socialinių grupių teisės kaip:
– Vaikų ir paauglių teisė į apsaugą;

– vaikų ir paauglių teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą.
Paprojekčio netiesioginė tikslinė grupė atitinka Europos Socialinėje chartijoje nurodomas tikslines grupes, kadangi paprojekčio veiklos orientuotos į vaikus ir paauglius, turinčius delinkventinį elgesį, iš socialinės rizikos šeimų, priklausantčius įvairioms socialinės atskirties, socialinės rizikos ir socialinės mažumos grupėms.
Įgyvendinamos veiklos yra nukreiptos į vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose ar turinčių delinkventinį elgesį, neformalųjį ugdymą. Paprojekčiu siekiama sustiprinti šių vaikų socializacijos įgūdžius, vykdyti prevenciją ir ugdyti savarankišką asmenybę, tokiu būdu mažinant delinkventio elgesio apraiškas. Vaikų, ypač linkusių į delinkventinį elgesį, – silpnosios visuomenės grandies – stiprinimas prisideda prie viešojo intereso gynimo ir viešosios naudos kūrimo.
Be to, į projekto veiklas įtraukiami savanoriai, skatinama jų iniciatyva. Tai prisideda prie

viešosios naudos ir viešojo intereso gynimo.
Atnaujinta socialinė darbotvarkė, papildanti Lisabonos strategiją, nurodo tokias prioritetines sritis kaip:
– Vaikai ir jaunimas: specifinių problemų, kaip švietimo kokybė, sprendimas.
– Investavimas į žmogiškąjį kapitalą, daugiau ir geresnių darbų, naujų įgūdžių įgijimas.
– Kova su skurdu ir socialine atskirtimi.
– Kova su diskriminacija.

Projekto veiklos prisidės prie šių prioritetinių sričių stiprinimo, kadangi jo veiklos bus orientuos į netiesioginius naudos gavėjus – vaikus ir paauglius, turinčius delinkventinį elgesį, esantys iš socialinės rizikos šeimų, tautinių ar etninių mažumų. Taip pat organizuojami mokymai prisidės prie investavimo į žmogiškąjį kapitalą.
Darnaus vystymosi strategija kalba apie skurdą ir socialinę atskirtį, ir nurodo, jog stiprus nevyriausybinis sektorius taip pat gali būti sėkmingai panaudotas skurdo ir socialinės atskirties problemoms spręsti.
Socialinės atskirties mažinimas yra pareiškėjo organizacijos vienas pagrindinių tikslų.Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos taip pat prisidėtų prie šio tikslo realizavimo.
Remiantis nacionaline regionine politika, prioritetas teikiamas valstybės institucijų ir kitų subjektų tikslinei veiklai, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybės regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti regionų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo netolygumus pačiuose regionuose, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą. Projekto veiklos yra nukreiptos į Šiaulių, Panevėžio, Kauno ir Vilnius miestus bei rajonus, kadangi nusikalstamumo lygis juose yra gana didelis, ir reikalingas organizacijų darbuotojų skaičiaus ir kvalifikacijos didinimas, dirbant su vaikais ir paaugliais,turinčiais delinkventinį elgesį, esančiais iš socialinės rizikos šeimų, priklausančiais įvairioms socialinės atskirties, socialinės rizikos ir socialinės mažumos grupėms.
Projekto metu bus vykdomas organizacijos darbuotojų kvalifikacijos didinimas, kuris teigiamai įtakos demokratinės ir pilietinės visuomenės stiprinimą, kadangi padidinus darbuotojų kvalifikaciją pagerės jų darbo kokybė, bus perimti inovatyvūs darbo metodai, kurie bus perduoti kitoms institucijoms, dirbančioms su delinkventinio elgesio vaikais, o tai skatins naujas iniciatyvas vykdant savo veiklas. Į paprojekčio veiklą bus įtraukti organizacijos savanoriai, kurie kels savo kompetencijas bei prisidės prie metodinės video medžiagos kūrimo, organizacinių veiklų. Tokiu būdu bus skatinamas savanorių iniciatyvumas, didinamas jų pilietiškumas. Be to, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, dirbančiomis su socialinės rizikos vaikais, bus skleidžiamas Engiamųjų teatro metodas, kuris, kaip rodo įvairių šalių patirtis, sprendžia socialines, kultūrines ir politines problemas. Jis ypač tinkamas naudoti prevenciniais tikslais, kadangi patraukliu ir priimtinu delinkvetinio elgesio paaugliui būdu motyvuoja bei skatina keisti savo mąstymą bei elgesį. Šio metodo taikymas skatins socialinės rizikos vaikų socializaciją, mažins socialinę atskirtį, ugdys laisvą, brandžią asmenybę, gebančią atsakingai priimti sprendimus. Tokiu būdu bus ugdoma jaunoji karta ir kuriama demokratinė, saugi, pilietiška visuomenė.
“Menų ir mokymo namai“ komanda kviečia NVO darbuotojus domėtis projekto veiklomis ir rudenį aktyviai įsitraukti į organizuojamus mokymus. Mokymų metu bus dalinamos išverstos į lietuvių kalbą A. Boalio knygos, nauja metodinė medžiaga.
http://www.forumoteatras.lt/projektai/pradetas-igyvendinti-projektas-nauju-engiamuju-teatro-metodu-integravimas-i-lietuvos-nvo-veiklas-33.htm

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *