SOCIALINĖS VEIKLOS ASOCIACIJOS „ ŠVIESOS KAMPELIS“ PASIŪLYMAI TĖVAMS

SOCIALINĖS VEIKLOS ASOCIACIJOS „ ŠVIESOS KAMPELIS“ PASIŪLYMAI TĖVAMS
(GALIME TARPININKAUTI ATVEJUOSE TARP MOKYKLOS IR ŠEIMOS)

Tėveliai padėkite mokyklai prisiminti, kad:

Mokyklos uždavinys – įtraukti tėvus ne tik į vaiko mokymosi proceso stebėjimą, bet ir į prevencines veiklas, padedančias užtikrinti vaiko gerovę mokykloje. Taigi tėvų įsitraukimas į patyčių prevenciją yra labai svarbus – kartais tai gali nulemti prevencinės veiklos sėkmę. Mokykla turi šviesti tėvus, kad būtų linkę palaikyti priekabiavimo prevencines idėjas, ypač tokias, kurios padeda jų vaikams jaustis saugesniems mokykloje. Tačiau neretai būna, kad ir tarp tėvų yra paplitusios klaidingos nuostatos, kad tėvai mano, jog iš patyčių yra išaugama, kad vaikas turi pats kovoti su skriaudėjais, vietoj to, kad kreiptųsi pagalbos, kad skųstis nedera. Šias nuostatas svarbu keisti, siekiant efektyviai vykdyti patyčių prevenciją.
SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS
Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.
Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
Socialinio pedagogo pareigos:
Įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius;
Pasirinkti efektyvius darbo metodus;
Planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;
Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų;
Informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
Atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
Konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus specialistus.
SOCIALINIO PEDAGOGO VERTYBINĖS NUOSTATOS

Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis:
pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos;
atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą;
tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę priklausomybę;
unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas;
vaiko kaip asmenybės vertinimas;
nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti;
priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį nori jį matyti socialinis pedagogas;
konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiama kitiems tiktai gavus tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų;
neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *